اجرای طرح پایلوت استقرار دفتر مشترک پارک علم و فناوری و فولاد سفید دشت در مجتمع فولاد سفید دشت چهارمحال

طی بازدید انجام شده توسط مدیر موسسات و بازریابی پارک علم و فناوری امکان استقرار دفتر مشترک پارک علم و فناوری و فولاد سفید دشت در مجتمع فولاد سفید دشت مورد بررسی قرار گرفت.

از اهداف تاسیس این دفتر می توان به ارتباط بیشتر واحدهای فناور و دانش بنیان استان با شرکرت فولاد سفید دشت و اجرای پروژه های مختلف فولاد توسط شرکت های فناور و داش بنیان مستقر، هدایت نیاز های فناورانه فولاد استان به شرکت های دانش بنیان وفناور، استفاده از پتانسیل شرکت های مستقر و نیز ایجاد بستر جدید فعالیت برای شرکت های مستقر  اشاره کرد.

 

بایگانی