روابط عمومی
محمد جواد داودپور

روابط عمومی

انتشار اخبار و اطلاعات داخلی پارک جهت اطلاع کارکنان .

اجرای کلیه امور مطبوعاتی و سمعی و بصری پارک .

تهیه برنامه های لازم جهت مراسم اعیاد ، جشن ها و امور تشریقاتی که از طریق پارک برگزار می شود

و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط .

همکاری در به روز نمودن اطلاعات در سایت اینترنتی پارک .

جمع آوری اطلاعات و اطلاع رسانی اخبار علمی ، پژوهشی ، فناوری و رفاهی پارک به مردم و نیاز

آشنایی عموم به چگونگی و نحوه عملکرد واحدهای مختلف پارک از طریق انتشار پیک و خبر نامه های

دوره ای و رسانه های گروهی .

عکسبرداری و تهیه فیلم از مراسم تشریقاتی سمینارها ، مصاحبه ها و …. و نگهداری سوابق آنها .

انجام امور مربوط به دعوت از شخصیتهای علمی و سیاسی و …. داخل و خارج از کشور با همکاری

واحدهای ذیربط .

انجام فعالیت در خصوص ایجاد زمینه های جذب کمک های مادی ومعنوی قطبهای مختلف اقتصادی ،

سیاسی ، علمی وفرهنگی کشور .

بررسی مطالب ، جراید و اخبار پیرامون فعالیت های مختلف پارک و تهیه پاسخ های لازم .

برقراری تماس با سایر پارکها و مراکز علمی داخلی وخارجی به منظور جلب مشارکت آنان در زمینه های

مختلف علمی وفناوری .

تشریک مساعی به منظور عضویت وثبت نام پارک در مجامع بین المللی .

انجام امور مربوط به شرکت کارکنان وموسسات مستقر در پارک در مجامع علمی وتحقیقاتی بین المللی

خارج از کشور .

تنظیم برنامه های مربوط به برگزاری سمینارها ، کنگره ها و کنفرانسهای علمی وتحقیقاتی بین المللی

پارک .

ترجمه نامه ها ، نشریات ومدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی وخارجی مورد نیاز پارک ومراکز رشد

تابعه .