مدیر اداری مالی
یونس نادعلی

مدیر اداری مالی

– انجام کلیه امور مالی پارک طبق مقررات .

– دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی پارک .

– تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافت ها ، پرداخت ها و اعتبارات و تعهدات ، نگهداری

دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات ذیربط .

– رسیدگی به اسناد و سیستم های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات .

– همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی پارک.

– نگهداری و تنظیم اسناد مالی .

– رسیدگی به اسناد مالی پارک از حیث تطابق مقررات و آئین نامه های مالی .

– نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن .

– پرداخت حقوق ومزایای کارکنان شاغل وبازنشسته موظفین وسایر هزینه های مربوط به آن .

– اعمال نظارت در حفظ و نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به

آئین نامه های اموال دولتی و نحوه استقاده از آنها .

– تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارائه به معاونت پشتیبانی .

اکبر طاهری

حسابدار مسئول / کارگزینی

طاهره امیدیان

کارشناس اداری مالی

.

سمیه کرمی

امور قرارداد ها

روح اله فرج زاده

کارپرداز