بازدید از پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری

به منظور برنامه‌ریزی دقیق جهت بازدید از پارک علم و فناوری، اقدامات ذیل مورد نظر است:

تدوین درخواست بازدید

در سربرگ سازمان/نهاد/شرکت متقاضی بازدید- همراه با نام و نام خانوادگی و سمت- با امضا و مهر- تاریخ و شماره نامه

مخاطب نامه

– رئیس پارک علم و فناوری جناب اقای دکتر اسماعیل پیرعلی

نکات مندرج در نامه

-اشاره به نام و سمت بازدیدکنندگان با قید تعداد

-اشاره به اهداف بازدید

-تعیین دو تاریخ و زمان پیشنهادی برای بازدید

-معرفی نماینده جهت هماهنگی با قید شماره تماس ثابت و همراه.

نحوه ارسال

تکمیل فرم از طریق پیوند زیر قبل از ارسال درخواست بازدید

https://forms.gle/TpJHGY2491gnskMJ6

پس از تهیه نامه مطابق با موارد ذکر شده، به شماره  32285811-038 دورنگار گردد.

پس از ارسال دور نگار حتما با دبیرخانه پارک 32285811-038 پیگیری وصول انجام گردد.