فرم خوداظهاری داوری ثبت اختراع

متقاضیان محترم ثبت اختراع لازم است فرم خوداظهاری ثبت اختراع را دانلود نموده و پس از تکمیل به آدرس ایمیل ins@chbstp.ir ارسال نمایند. قابل ذکر است متقاضی با تکمیل و ارسال فرم خوداظهاری تعهد مینماید که نسبت به مدت زمان فرآیند داوری (چنانچه مدت داوری بیش از دو ماه شود) اعتراضی نخواهد داشت.