معاون فناوری و نوآوری
محمد جواد اعرابی

سرپرست معاونت فناوری و نوآوری

برنامه ریزی در رابطه با جلب مشارکت مراکز دانشگاهی ، پژوهشی و تخصصی به منظور تجمیع

امکانات و توانمندی های آنان در راستای اهداف پارک.

– نظارت بر روند ارائه خدمات تخصصی به کلیه موسسات و واحدهای مستقر در پارک.

– نظارت بر تهیه و تدوین پیش نویس آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به حوزه فناوری پارک .

– اولویت بندی زمینه های فعالیت پارک در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب توسط مراجع

ذیصلاح .

– نظارت بر روند پذیرش موسسات و واحدهای فناور در پارک.

– نظارت و سیاستگذاری در امور بازاریابی و خدمات فنی و تخصصی پارک.

– برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد مراکز خدمات علمی و دیگر مراکزرشد موردنیاز پارک

– برنامه ریزی به منظور جلب نظر و اخذ مساعدت های مالی وفنی مراکز علمی، پژوهشی، تولیدی و

تخصصی داخلی و خارجی .

– کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه و انجام اقدامات لازم برای رفع نیازهای آنان .