مرکز رشد پارک علم و فناوری
محمد جواد اعرابی

مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری

حمایت مالی از واحدهای مستقر در مرکز رشد

تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحدهای مستقر در مرکز رشد

 ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز واحدها در راستای تبدیل ایده های نو به محصولات قابل تجاری شدن و تجاری سازی آنها نظارت بر روند رشد واحدها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد 

نظارت بر فعالیتهای واحدهای فناوری در تحقق ایده محوری آنها.

ایجاد بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز

سهیلا امیری

کارشناس مرکز رشد

مهسا مسیبی

کارشناس مرکز رشد

مرتضی صمدی

کارشناس مرکز رشد بروجن

فرشاد بویری

کارشناس مرکز رشد لردگان

شهرکرد میرآباد شرقی بلوار امام خمینی بعد از میدان علم الهدی پردیس پارک علم و فناوری، مرکز رشد پارک علم و فناوری 

تارنما: www.portal.chbstp.ir/roshd

جهت آشنایی بیشتر این پیوند را دنبال کنید