معاون پشتیبانی
امین حیدرپور

معاون پشتیبانی

– همکاری با رئیس پارک در اجرای هر چه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی پارک .

– تهیه طرح جامع و تامین زمین و امکانات متناسب با توسعه پارک .

– برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی پارک به منظور توسعه فضای واحدهای مختلف پارک و پیش

بینی اعتبارات عمرانی مورد نیاز .

– رسیدگی به هدف های اجرایی پارک و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحدهای مختلف .

– ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحدهای تحت پوشش و اظهار نظر در خصوص رفع مشکلات

موجود .

– نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری ، استخدامی ، مالی و معاملاتی و حقوقی .

– ارائه گزارش های تو جیهی لازم به رئیس پارک در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر .

– اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحد های تابعه .

– شرکت در شوراها ، کمیسیون ها ، جلسات و اظهار نظر در مورد مسائل مختلف اداری ، استخدامی ،

مالی، معاملاتی و حقوقی در چار چوب مقررات و حفظ مصالح پارک .

– تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات پارک .

– انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی پارک طبق مقررات و ضوابط مربوط .

– همکاری با معاونت فناوری و مراکز رشد در جهت تحقق اهداف پارک.

– نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی پارک با همکاری حراست پارک .

– نظارت بر تهیه و تنظیم نمودار سازمانی ) تشکیلاتی ( و همچنین تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب

با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه با همکاری واحدهای ذیربط.

– نظارت بر نحوه عقد قراردادهای منعقده بین پارک و اشخاص حقیقی یا حقوقی و تنظیم متن قراردادهای

منعقده برای واحدهای مختلف.

– نظارت بر حسن اجرای مفاد حقوقی مندرج در متن قراردادها