215+

تعداد هسته و شرکت های فناور

1620+

کارکنان شرکت های مستقر

68

شرکت دانش بنیان

620+ میلیارد تومان

گردش مالی شرکت ها

اخبار پارک

مشاهده بیشتر

پارک در آیینه رسانه ها

چارت سازمانی پارک

همکاران