163+

تعداد هسته و شرکت های فناور

1034+

کارکنان شرکت های مستقر

55+

شرکت دانش بنیان

300+ میلیارد تومان

گردش مالی شرکت ها

اخبار پارک

مشاهده بیشتر
چهارشنبه, ۴ آبان ۱۴۰۱ - ۸:۰۲
نشستی صمیمی با دانشجویان دانشگاه شهرکرد
چهارشنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۱ - ۶:۳۲
برگزاری پیش رویداد تانا

پارک در آیینه رسانه ها

چارت سازمانی پارک

همکاران