178+

تعداد هسته و شرکت های فناور

1130+

کارکنان شرکت های مستقر

66

شرکت دانش بنیان

320+ میلیارد تومان

گردش مالی شرکت ها

اخبار پارک

مشاهده بیشتر
چهارشنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۷
برگزاری دور اول رویداد دانشجو به وقت پارک
چهارشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۰۰
کمیته واگذاری اراضی پارک استان برگزار شد

پارک در آیینه رسانه ها

چارت سازمانی پارک

همکاران