رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری
دکتراسماعیل پیرعلی

رئیس پارک

دکتری تخصصی بهداشت و بیماری های آبزیان

 اداره کلیه امور پارک بر طبق اساسنامه و مصوبات هیئت‌امنا و شورای پارک