• 577 بازدید

موسسه مشاوره ای، خدماتی، تولیدی بیماری های پرندگان ققنوس

...

خدمات و محصولات

محرک ايمني بيماري هاي طيور(پیشگیری و کنترل بیماری عفونی قابل انتقال با استفاده از ضد عفونی کننده نانوکیر)