• 383 بازدید

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی چهارمحال و بختیاری

...
  • دانش بنیان

خدمات و محصولات

ارزیابی،اعتبارسنجی و تأمین مالی شرکت های دانش بنیان و فناور