• 1209 بازدید

آوند نهال کشت بافت

...
  • دانش بنیان

خدمات و محصولات

کشت بافت گیاهی،حوزه تکثیر نشاء صیفی جات، گیاهالن زراعی، باغی و ... بصورت مستقیم و غیر مستقیم