آغاز دور پنجم و ششم برنامه راهبری دوره رشد مقدماتی سال 1402

جلسات راهبری دوره رشد مقدماتی مرکز رشد واحدهای فناور در قالب سه جلسه آموزشی و چهار جلسه راهبری از تاریخ 1402/12/07 آغاز شد.

در این دور از برنامه راهبری برای ده هسته فناور جدید دوره رشد مقدماتی، جلسات با تمرکز بر بررسی بوم کسب و کار، بخش بندی/ جایگاه یابی بازار، محاسبه بهای تمام شده، نقطه سربه سر، نرخ بازگشت سرمایه و زنجیره تامین و با هدف تثبیت ایده محوری و رسیدن به مدل کسب وکار تکرار شونده و مقیاس پذیر برگزار می گردد.

رویان پژوه کاوش پویا، محافظ موتوژن، پارس اسپاد زاگرس، لعل کوهستان، عمران صنعت، کشتبان، جهان ابزار مکانیک، گادیوم، زیست سبز، تکنوساخت شرکت کنندگان در این دوره از راهبری می باشند.