Month: مهر ۱۳۹۸

برگزاری دوره آموزشی “تکالیف مالی شرکت های نوپا”

پس از نیازسنجی صورت گرفته و با توجه به لزوم آگاه سازی هسته/ واحدهای فناور از تکالیف مالی و مالیاتی کارگاه “تکالیف مالی شرکت های نوپا” از سری دوره های مصوب تقویم آموزشی پارک علم و فناوری روز سه شنبه 30 مهرماه 1398 در سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.

ادامه مطلب سه شنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۸ - ۲:۳۰ َبعد از ظهر