دومین دوره جلسات راهبری سال 1402 آغاز شد

جلسات راهبری دوره رشد مقدماتی مرکز رشد واحدهای فناور در قالب سه جلسه آموزشی و چهار جلسه راهبری از تاریخ 1402/06/01 آغاز گردید.

در این دور از برنامه راهبری برای دوازده هسته فناور جدید پذیرش شده  در مرحله رشد مقدماتی طی تیر و مرداد ماه سال جاری، جلسات با تمرکز بر بررسی بوم کسب و کار، بخش بندی/ جایگاه یابی بازار، محاسبه بهای تمام شده، نقطه سربه سر، نرخ بازگشت سرمایه و زنجیره تامین و با هدف تثبیت ایده محوری و رسیدن به مدل کسب وکار تکرار شونده و مقیاس پذیر برگزار می گردد.

عناوین دوره ها،جدول زمانبندی برگزاری جلسات و هسته های شرکت کننده در این دوره به شرح زیر می باشند: