معرفی واحد فناور ماه: مفید دام زاگرس

زمینه اصلی فعالیت: اصلاح نژاد دام

ایده محوری واحد فناور: سنتز بزهای پر تولید

آغاز به فعالیت و معرفی:

هسته فناور دام زاد در خرداد ماه سال 1400 به نمایندگی آقای دکتر محمود وطن خواه با اهداف زیر تشکیل گردید:

1) تولید بز آمیخته پرتولید بختیاری با آلپاین

2) تکثیر و توزیع بزهای آمیخته بین گله داران در سیستم های روستایی و مزرعه ای با شرایط پرورشی مناسب برای افزایش بازدهی اقتصادی پرورش بز

3) بهبود تولید پروتئین حیوانی (شیر وگوشت)

4) حفظ و ایجاد اشتغال مولد

با تشکیل گله اولیه در شهریور سال 1400 با استفاده از لاپاراسکوپی و اسپرم نر بز آلپاین اقدام به تلقیح بزهای بومی شد و در بهمن ماه سال 1400 اولین بزهای آمیخته بدنیا آمدند. پس از سپری نمودن دوره رشد مقدماتی شرکت مفید دام زاگرس به ثبت رسید و واحد مفید دام زاگرس در مرحله رشد موفق به پذیرش گردید. واحد مفید دام زاگرس در سال 1401 در حال سپری کردن مراحل اخذ مجوز دانش بینان می باشد.

روش تولید بز پر تولید:

گزینش اولیه آمیخته های نر و ماده بر اساس فنوتیپ، و توان مادری و رفتار اجتماعی مادران (که اطلاعات آن ها در رایانه ثبت شده است) صورت می گیرد، ولی پس از جفتگیری و زایمان ماده های آمیخته، بر اساس شاخص انتخاب دو صفتی وزن شیرگیری نتاج و همچنین تولید شیر مادر در یک دوره شیردهی صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به ثبت اطلاعات عملکردی و شجره، امکان پیش بینی ارزش اصلاحی برای صفات فوق با استفاده از مدل حیوانی میسر خواهد شد و پس از بدست آوردن ارزش های اصلاحی صفات وزن شیرگیری بزغاله ها و تولید شیر یک دوره شیردهی مادر و سپس ضرب آن ها در ارزش های اقتصادیشان و تبدیل به یک شاخص انتخاب اقتصادی، گزینش نهایی آمیخته های نر و ماده صورت خواهد گرفت.

محصولات:

تولید بز آمیخته پرتولید که در شرایط پرورش روستایی و مزرعه ای بیش از 4 برابر بز بومی تولید شیر (حدود 350کیلوگرم) خواهد داشت و با کاهش سن بلوغ و افزایش دوقلو زایی منجر به افزایش حداقل 2 برابری بازدهی اقتصادی در مقایسه با پرورش بز بومی خواهد شد.

زمینه های همکاری و تعامل:

شرکت مفید دام زاگرس در زمینه اصلاح نژاد دام بخصوص اصلاح نژاد گوسفند و بز و تولید بزهای پر تولید آماده همکاری با پرورش‌دهندگان می‌باشد.

اطلاعات تماس:

شماره موبایل: 09131841286

رایانامه: vatankhah_mah@yahoo.com

صفحه واحد در سایت مرکز رشد:https://c1b.ir/XZc2b