مشکات

معرفی شرکت

هسته فناور مشکات مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای محمد رضا موسائی

خدمات و محصولات

ساخت لوله نوری جهت هدایت نور به داخل ساختمان