زیست بانان زاگرس

معرفی شرکت

هسته فناور زیست بانان زاگرس مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای فرهاد محمودی

خدمات و محصولات

سامانه هوشمند جمع آوری پسماندهای تفکیکی