آرین صنعت نوین

معرفی شرکت

هسته فناور آرین صنعت نوین به نمایندگی آقای حسین احسانی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (ماشین ابزار)

خدمات و محصولات

تولید قطعات کامپوزیتی پایه آلومینیومی گروه( 6000) به روش متالوژی پودر و بهبود خواص مکانیکی انها