مفید دام زاگرس

معرفی شرکت

واحد فناور مفید دام زاگرس به نمایندگی آقای دکتر محمود وطن خواه دکتری علوم دام
زمینه اصلی فعالیت: اصلاح نژاد دام
ایده محوری واحد فناور: سنتز بزهای پر تولید
آغاز به فعالیت و معرفی: هسته اولیه در خرداد ماه سال 1400 با هدف 1) تولید بز آمیخته پرتولید بختیاری با آلپاین، 2) تکثیر و توزیع بزهای آمیخته بین گله داران در سیستم های روستایی و مزرعه ای با شرایط پرورشی مناسب برای افزایش بازدهی اقتصادی پرورش بز، 3) بهبود تولید پروتئین حیوانی (شیر وگوشت) و 4) حفظ و ایجاد اشتغال مولد، تشکیل شد. با تشکیل گله اولیه در شهریور سال 1400 با استفاده از لاپاراسکوپی و اسپرم نر بز آلپاین اقدام به تلقیح بزهای بومی شد و در بهمن ماه سال 1400 اولین بزهای آمیخته بدنیا آمدند. با سپری نمودن دوره رشد مقدماتی اقدام به ثبت شرکت مفید دام زاگرس نموده و در سال 1401 اقدام به تبدیل وضعیت به دانش بینان نموده و هم اکنون مراحل انتهایی تبدیل به شرکت دانش بنیان را طی می نماید.
روش تولید بز پر تولید: گزینش اولیه آمیخته های نر و ماده بر اساس فنوتیپ، و توان مادری و رفتار اجتماعی مادران (که اطلاعات آن ها در رایانه ثبت شده است) صورت گرفت، ولی پس از جفتگیری و زایمان ماده های آمیخته، بر اساس شاخص انتخاب دو صفتی وزن شیرگیری نتاج و همچنین تولید شیر مادر در یک دوره شیردهی صورت خواهد گرفت. لازم به ذکر است با توجه به ثبت اطلاعات عملکردی و شجره، امکان پیش بینی ارزش اصلاحی برای صفات فوق با استفاده از مدل حیوانی میسر خواهد شد و پس از بدست آوردن ارزش های اصلاحی صفات وزن شیرگیری بزغاله ها و تولید شیر یک دوره شیردهی مادر و سپس ضرب آن ها در ارزش های اقتصادی آن ها و تبدیل به یک شاخص انتخاب اقتصادی، گزینش نهایی آمیخته های نر و ماده صورت خواهد گرفت.

خدمات و محصولات

تولید بز آمیخته پرتولید که در شرایط پرورش روستایی و مزرعه ای بیش از 4 برابر بز بومی تولید شیر (حدود 350کیلوگرم) خواهد داشت و با کاهش سن بلوغ و افزایش دوقلوزایی منجر به افزایش حداقل 2 برابری بازدهی اقتصادی در مقایسه با پرورش بز بومی خواهد شد.
زمینه های همکاری و تعامل: شرکت مفید دام زاگرس در زمینه اصلاح نژاد دام بخصوص اصلاح نژاد گوسفند و بز و تولید بزهای پر تولید آماده همکاری با پرورش‌دهندگان می‌باشد.