توسعه مهارت و اشتغال کیشا

معرفی شرکت

هسته فناور توسعه مهارت و اشتغال کیشا مستقر در دوره رشد مقدماتی به نمایندگی آقای سجاد سپاهی بروجنی

خدمات و محصولات

سیستم جامع مهارت افزایی و دورکاري