آذر برف سبز پارس

معرفی شرکت

هسته فناور آذر برف سبز پارس به نمایندگی آقای سید محمدرضا کریمی پور

خدمات و محصولات

تولید مشترك ژنراتور نانو حباب و بخاري هرمتیک با یک خط تولید واحد