قوانین و اسناد حمایتی

ردیفعنوان آیین نامهمرجع تصویب
1آیین نامه حمایت از شرکت های نوپاتصویب نامه هیأت وزیران
2 تکلیف حق بیمه مدیران اشخاص حقوقی
3مقررات بیمه ای حاکم بر واحدهای فناور
4توضیحات ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۴۷
5مقررات اشتغال
6مقررات سرمایه گذاری در پارک
7مقررات سرمایه گذاری در واحدهای فناور
8دستورالعمل حمایت از بکارگیری نیروی انسانی در اصناف حوزه فاوا
9دستورالعمل حمایت از ایجاد شتاب دهنده های سازمانی
10دستورالعمل حمایت از از ایجاد سرمایه گذاری جسورانه شرکتی
11دستورالعمل حمایت از توسعه اشتغال زایی در شرکت های نوپای حوزه فاوا
12دستورالعمل حمایت از توسعه پلت فرمهای کسب و کارمبتنی بر فناوری اطلاعات
13دستورالعمل حمایت از عرضه کنندگان محصول در پلت فرمهای کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات
14دستورالعمل تعیین وثایق تسهیلات اشتغال زایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
15شیوهنامۀ بهره مندی دانش آموختگان فنّاور از تسهیلات خدمت نظام وظیفۀ تخصصی
16 آئین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها  و موسسسات دانش بنیان، مورخ 1396/10/02