نمایشگاه

نوع و میزان حمایت

حمایت از حضور هسته/واحدهای فناور در نمایشگاه به سه شکل متفاوت اعمال خواهد شد:

الف) حمایت مالی از حضور مستقل هسته/ واحدهای فناور در نمایشگاه

با تأیید ناظر مبنی بر واجد شرایط بودن هسته/واحد فناور جهت حضور در نمایشگاه، هسته/واحد فناور می­تواند پس از اعلام به مرکز و حضور در نمایشگاه تخصصی مرتبط با ایده محوری از کمک هزینه بلاعوض حضور در نمایشگاه به میزان حداکثر 20% تسهیلات خدماتی مصوب بهرمند گردد.

تبصره1: شرکت کنندگان موظفند پس از برگزاری نمایشگاه گزارش مکتوب و مصور حضور و دستاوردهای خود را به مرکز رشد ارائه نمایند. مبلغ مصوب پس از ارائه گزارش حضور در نمایشگاه و تصویب کارگروه تسهیلات پارک قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره2: هر هسته/واحد فناور حداکثر یک مرتبه در سال می­تواند از حمایت­های این بند استفاده نماید..

ب) برپایی غرفه اختصاصی پارک علم و فناوری نمایشگاه­­های تخصصی

در صورت اعلام پارک مبنی بر آمادگی تجهیز غرفه در هر کدام از نمایشگاه­های داخلی و خارجی هسته/ واحد فناور می­تواند درخواست حضور در نمایشگاه مذکور را به مرکز رشد اعلام نموده و در صورت تأیید پارک امکان حضور هسته/واحد فناور در نمایشگاه فراهم خواهد شد.

ج) بازدید از نمایشگاه در صورت اعلام پارک مبنی بر بازدید ازهر کدام از نمایشگاه­های داخلی و خارجی هسته/ واحدهای فناور می­تواند درخواست بازدید از نمایشگاه مذکور را به مرکز رشد اعلام نموده و در صورت تأیید پارک امکان حضور هسته/واحد فناور در نمایشگاه فراهم خواهد شد

نمایشگاه های برتر استان های تهران، اصفهان در سال1401