فراخوان اعطای تسهیلات تبصره 18قانون بودجه 1402

در راستای استفاده حداکثری از توان شرکت های دانش بنیان و موسسات تحقیقاتی برای رفع چالش ها و نیازهای فناور ی ساخت و خدمات صنعت نفت ، تبصره ( 18 ) قانون بودجه 1402 کشور، تسهیلاتی را به منظور ایجاد اشتغال با تکیه بر دانش بنیان کردن صنعت نف ت در رسته های اولویت دار وزارت نفت و با هدف کمک به تامین داخلی تجهیزات مورد نیاز، پیاده سازی طرح های توسعه ای اشتغال آفرین، تولید بار اول و تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز اختصاص داده است. لذا از کلیه شرکت های فناور، نوآور، خلاق و دانش بنی ان ، متقاضی استفاده از این تسهیلات (مطابق ضوابط مندرج در شیوه نامه اجرایی) دعوت می شود از تاریخ 01/03 1403 تا زمان اتمام منابع در دسترس این بند قانونی، در سامانه تسهیلات تبصره ( 18 ) صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت به آدرس my.ioiv.ir مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه و ارائه
مستندات مورد نیاز، درخواستهای خود را ثبت نمایند.

بر اساس برنامه مصوب توسعه اشتغال وزارت نفت، اهم رسته های اولویت دار به شرح ذیل می باشد که متقاضیان می بایست در ذیل هر یک از رسته ها اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور نمایند.
* بهینه سازی مصرف انرژی
* تحول دیجیتال در صنعت نفت
* فلرینگ و بازیابی گازهای همراه نفت
* طرحهای شیرینسازی نفت کوره ترش
* طرحهای زیستمحیطی و تصفیه پسابهای صنعت نفت
* طرحهای پیکسایی مصرف گاز در زمستان
* افزایش ضریب بازیافت از طریق احیای چاه های غیرفعال و کم بازده و سایر راهکارها تکمیل زنجیره ارزش صنایع پاییندستی
* ساخت بار اول محصولات استراتژیک و تولید کالاهای دانش بنیان صنعت نفت

  • شیوه نامه اجرایی مربوط به این برنامه و فرآیند بررسی درخواست ها در سامانه مذکور قابل مشاهده و بهره برداری است.
بایگانی